Awaria łączności z biurem ZROT

Od poczatku tego tygodnia, z powodów technicznych, niezależnych od nas, połączenie telefoniczne i mailowe z biurem ZROT było niemożliwe. Wszystkich Państwa, którzy w tym okresie próbowali się z nami skontaktować, przepraszamy za powstałą niedogodność.

Spotkanie z Dawidem Laskiem - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Szczecinie

dawid lasekRozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce poprzez stworzenie systemowych i kompleksowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych i narzędziowych w zakresie integracji, koordynacji, komercjalizacji i internacjonalizacji polskich, markowych produktów turystycznych zapowiada Dawid Lasek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. ZROT zaprasza do Szczecina na spotkanie warsztatowe przedstawiające m.in. założenia projektu MSiT pt. „Dom Polskich Turystycznych Marek Terytorialnych”.

KONKURS NA WSPARCIE WYDAWNICTW 2017

Konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych
realizowanych przez członków ZROT
w roku 2017

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłasza trzecią edycję „Konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków ZROT w roku 2017.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca br.

 

REGULAMIN KONKURSU NA WSPARCIE WYDAWNICTW PROMOCYJNYCH

REALIZOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW

ZACHODNIOPOMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

W ROKU 2017

 
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU


1. Konkurs przeprowadzany jest w celu wsparcia wydawnictw promocyjnych z zakresu turystyki na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w szczególności mające charakter produktowy.
2. Prawo udziału w konkursie mają wyłącznie członkowie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa nowe, jak i dodruki i wznowienia wcześniej zrealizowanych wydawnictw.
4. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o uchwałę Zarządu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej nr 20/Z/2017 z dnia 09 maja 2017r.
5. Podstawą uzyskania dofinansowania w ramach konkursu jest złożenie w określonym w niniejszym Regulaminie trybie poprawnie wypełnionego wniosku. Wzór wniosku znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.
6. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej na podstawie określonych w Regulaminie kryteriów.
7. Wnioski, które spełniają kryteria formalne oraz uzyskają najwyższą ocenę merytoryczną otrzymują dofinansowanie zgodnie z określonymi w Regulaminie zasadami.
8. Wnioskodawca, który otrzyma w ramach konkursu dofinansowanie, jest zobowiązany do wykonania zadania zgodnie z zawartą umową. Wzór umowy znajduje się w Załączniku 2 do niniejszego regulaminu.
9. Wnioskodawca zobowiązuje się do umieszczenia na okładce publikacji logotypu ZROT oraz informacji: Publikacja jest współfinansowana przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną.
10. Wnioskodawca w ramach wykonania zadania przekaże do ZROT 10 % nakładu wydawnictwa, jednak nie mniej niż 100 egzemplarzy.
11. Wnioskodawca przekaże wydawnictwo także w formie plików elektronicznych w celu ewentualnego wykorzystywania treści i ilustracji na potrzeby realizacji działań promocyjnych przez ZROT. O każdorazowym wykorzystaniu przekazanych treści ZROT poinformuje Wnioskodawcę.
12. Podmioty, które nie wykonają zadania zgodnie z zawartą umową, nie mają prawa wnioskować do ZROT o dofinansowanie wydawnictw w ramach konkursu w następnym roku kalendarzowym.

II. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie uczestniczyć mogą podmioty, które:
a) posiadają status członka zwyczajnego Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
b) na dzień złożenia wniosku nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich,
c) na dzień złożenia wniosku nie zalegają z innymi zobowiązaniami wobec Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

III. TRYB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Formularz wniosku o udzielenia dofinansowania w ramach konkursu stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
2. Podmiot uprawniony do wnioskowania zobowiązany jest do złożenia w Biurze ZROT wypełnionego wniosku w terminie do 30 czerwca 2017. Decyduje data wpływu do Biura ZROT.
3. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia/wpływu wniosku do ZROT).
4. Do wniosku należy dołączyć parafowany wzór umowy
5. Wnioski należy składać w kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs wydawniczy ZROT”
6. Wnioski można składać osobiście w Biurze ZROT lub drogą pocztową. Biuro ZROT mieści się pod adresem:

Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1 (I piętro)
70-222 Szczecin

IV. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1. Na dofinansowanie wydawnictw w ramach konkursu w roku 2017 Zarząd ZROT przeznacza 20000,00 zł, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania brutto dla jednego wydawnictwa zgłoszonego do konkursu może wynieść 4000,00 zł (słownie brutto: cztery tysiące złotych 00/100)
2. O wyłonieniu wydawnictw, które otrzymają dofinansowanie oraz o podziale środków finansowych, o których mowa w rozdziale IV ust.1 Regulaminu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa ZROT.
3. Werdykt Komisji jest ostateczny.


V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY WNIOSKÓW

1. Przyjmuje się następujące rodzaje oceny wniosków:
    a. ocena formalna – dokonuje biuro ZROT
    b. ocena merytoryczna – dokonuje Komisja Konkursowa.
2. Ocena merytoryczna dokonywana jest na posiedzeniu Komisji Konkursowej.
3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia przez wnioskodawcę wszystkich pól wniosku. Jedno niewypełnione lub źle wypełnione pole powoduje odrzucenie wniosku.
4. Wniosek musi zawierać prawidłową i czytelną kalkulację kosztów oraz wskazanie przewidywanych źródeł finansowania innych niż przychody z reklam (np. inne dotacje lub przychody ze sprzedaży wydawnictwa).
5. W ramach wydawnictwa zgłoszonych do konkursu nie dopuszcza się udostępniania powierzchni reklamowej podmiotom komercyjnym.
6. W ocenie merytorycznej brane pod uwagę są m.in.
    a. obszar objęty zawartością merytoryczną:
        • obszar lokalny: jedna gmina (1 punkt)
        • ponadlokalny z obszaru 1 powiatu:
           - 2 gminy (2 punkty)
           - 3 gminy (3 punkty)
           - 4 gminy i więcej (5 punktów)
        • obszar ponadpowiatowy:     
           - 2 powiaty (5 punktów)
           - 3 powiaty (6 punktów)
           - 4 powiaty i więcej (7 punktów)
        • regionalny - całe województwo (10 punktów)
    b. produktowy charakter wydawnictwa (5 punktów)
    c. liczba wersji językowych, w tym język polski:
        • 1 wersja językowa (1 punkt)
        • 2 wersje językowe (2 punkty)
        • 3 wersje językowe (3 punkty)
        • więcej wersji językowych (5 punkty)
    d. nakład wydawnictwa (punkty 1-5)
    e. ocena własna członka Komisji Konkursowej (1-5 punktów)
7. W wyniku oceny merytorycznej wniosek może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
8. Wnioski umieszczane są na liście rankingowej zgodnie z uzyskaną podczas oceny merytorycznej punktacją.
9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności wniosków decyduje Komisja Konkursowa.
10. Dofinansowanie otrzymują wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZROT


VI. ZASADY DOFINANSOWANIA


1. Po rozstrzygnięciu konkursu z podmiotami, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania, zawierana jest umowa określająca tryb i zasady udzielenia dofinansowania oraz obowiązki z niego wynikające. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Zawarta umowa jest podstawą przekazania przez ZROT wsparcia finansowego dla wnioskodawcy.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

VII. TERMIN REALIZACJI ZADANIA


Ostateczny termin realizacji umowy ustala się na dzień 15 listopada 2017 r.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest wzór umowy oraz wniosek.
2. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


Załączniki:

1) Wzór wniosku
- MS Word
- OpenDocument

2) Wzór umowy - PDF

3) Regulamin - PDF

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” obejmuje budowę infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na wybrzeżu Bałtyku. Trasa Szlaku leży na głównej drodze wodnej prowadzącej ze stolicy Niemiec – Berlina poprzez Bałtyk do Skandynawii.

mapka Szlak inwestycje

Źródło dofinansowania Projektu: dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Beneficjentem dofinansowania Projektu jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Umowa o dofinansowanie Projektu Nr POIG.06.04.00-00-015/10 została podpisana w dniu 01.12.2010 r.

Wartość Projektu: 98 209 418,75 zł ; w tym dotacja: 35 280 000,00 zł

Dofinansowanie Projektu: W zakresie kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną 40 % wydatków kwalifikowanych W zakresie kosztów objętych pomocą de minimis (dofinansowanie dokumentacji Projektowej, promocji i kosztów związanych z zarządzaniem Projektem) 100%

Czas realizacji Projektu wraz z przygotowaniem i oceną wniosku: 2009–2015 r.

Cel Projektu:

 • Rozwój konkurencyjnego produktu turystyki wodnej w Polsce poprzez budowę i modernizację portów i przystani żeglarskich Pomorza Zachodniego,
 • Rozwój gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego i aktywizacja gospodarcza poszczególnych miejscowości na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego, tworzenie nowych miejsc pracy związanych z obsługa ruchu turystycznego.
 • Wzmocnienie roli turystyki wodnej i możliwości uprawiania sportów wodnych na w Polsce północno – zachodniej i w regionie polsko – niemieckiego pogranicza, a tym samym zbudowanie silnego markowego produktu turystycznego w Polsce, odznaczającego się niezachwianą pozycją i wysoką niezależnością w funkcjonowaniu w warunkach gospodarki rynkowej.
 • Powstanie nowej oferty turystycznej, zróżnicowanie ofert istniejących, na bazie sieciowego produktu turystyki wodnej i przyciągniecie do Pomorza Zachodniego nowej grupy turystów – turystów żeglarzy, rodzin dziećmi oraz niepełnosprawnych, szczególnie z rynku niemieckiego.
 • Wydłużenie sezonu turystycznego na Pomorzu Zachodnim w oparciu o nowy, unikatowy zintegrowany produkt turystyki wodnej – przyrodniczej i kulturowej.

W ramach Projektu planowana jest modernizacja istniejącej bazy do uprawiania żeglarstwa oraz poszerzenie jej o nowe lokalizacje. Wybudowane zostaną mariny i porty turystyczne w Szczecinie (Wyspa Grodzka), Wolinie, Wapnicy (Gmina Międzyzdroje), Kamieniu Pomorskim, Dziwnowie i w Darłowie oraz zostaną zmodernizowane mariny i przystanie jachtowe w Szczecinie (Marina Pogoń i Przystań Jachtowa AZS) oraz Port Jachtowy w Kołobrzegu. Porty te tworzą najważniejsze centra jachtowe sieci portów i przystani Pomorza Zachodniego, połączonych Zachodniopomorskim Szlakiem Żeglarskim. Odległość pomiędzy nimi nie przekracza kilku godzin żeglugi. Umożliwia to bezpieczne, turystyczne żeglowanie nie tylko dla wytrawnych żeglarzy, lecz również dla mniej doświadczonych pasjonatów żeglarstwa, nawet z rodzinami. Inicjatywa ta jest więc wydarzeniem godnym uwagi i ważnym dla regionu – przyczyni się bowiem do jego promocji i wpłynie pozytywnie na budowanie jego marki: centrum rozwoju turystyki wodnej. Dofinansowanie unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, pozwoli na stworzenie nie tylko ponadregionalnego atrakcyjnego produktu turystycznego, o wysokiej klasie i zasięgu międzynarodowym. Przedsięwzięcie to, ze względu na swój charakter transgraniczny /Polska-Niemcy-Dania-Szwecja/, ma charakter unikatowy na skalę kraju i ma dużą szansę stać się flagową atrakcją naszego kraju. Projekt ma charakter sieciowy i jest realizowany przez ZROT jako Lidera wspólnie z Partnerami.

Lider Projektu: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Partnerzy Projektu:

 • Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń”
 • Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego Szczecin
 • Gmina Dziwnów
 • Gmina Międzyzdroje
 • Gmina Wolin
 • Gmina Kamień Pomorski
 • Miasto Szczecin
 • Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
 • Miasto Darłowo
 • Gmina Nowe Warpno
logo02 logo01

informacje o marinach na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim: www.marinas.pl

Świnoujście - Twierdza na Wyspach

Unikatowy w skali światowej zespół zabytkowych budowli militarnych z przełomu XIX i XX w., doskonale wkomponowany w malowniczy wyspiarski pejzaż. Na wschodnim brzegu ujścia Świny do morza leży Fort Gerharda - Muzeum Obrony Wybrzeża, rozpoczynający „Szlak fortyfikacyjny” na wyspie Wolin. Tutaj na turystę czeka nie tylko bogaty zbiór zabytków związanych z fortem i jego uzbrojeniem, ale też nierzadko „kurs dla rekrutów” zakończony nominacja i wręczeniem certyfikatów. Po drugiej stronie ujścia Świny, na wyspie Uznam, leżą stosunkowo niewielki Fort Anioła oraz duży Fort Zachodni – Muzeum Historii Twierdzy Świnoujście, z bogatym zbiorem eksponatów z różnych epok. W obiektach organizowane są wystawy, koncerty, spotkania integracyjne, nocne zwiedzanie ze specjalnym programem towarzyszącym, inscenizacje historyczne w ramach Dni Twierdzy i inne atrakcje.

Obrazu Świnoujskiej twierdzy dopełnia „Podziemne Miasto” czyli zespół schronów i umocnień z okresu II wojny światowej i „zimnej wojny”, ze specjalnym programem zwiedzania.

Więcej informacji na:  www.fortaniola.pl, www.fortzachodni.pl, www.fort-gerharda.pl, www.podziemne-miasto.pl

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.