Konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych
realizowanych przez członków ZROT
w roku 2017

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna ogłasza trzecią edycję „Konkursu na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków ZROT w roku 2017.
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca br.

 

REGULAMIN KONKURSU NA WSPARCIE WYDAWNICTW PROMOCYJNYCH

REALIZOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW

ZACHODNIOPOMORSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

W ROKU 2017

 
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU


1. Konkurs przeprowadzany jest w celu wsparcia wydawnictw promocyjnych z zakresu turystyki na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w szczególności mające charakter produktowy.
2. Prawo udziału w konkursie mają wyłącznie członkowie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa nowe, jak i dodruki i wznowienia wcześniej zrealizowanych wydawnictw.
4. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o uchwałę Zarządu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej nr 20/Z/2017 z dnia 09 maja 2017r.
5. Podstawą uzyskania dofinansowania w ramach konkursu jest złożenie w określonym w niniejszym Regulaminie trybie poprawnie wypełnionego wniosku. Wzór wniosku znajduje się w Załączniku 1 do niniejszego regulaminu.
6. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej na podstawie określonych w Regulaminie kryteriów.
7. Wnioski, które spełniają kryteria formalne oraz uzyskają najwyższą ocenę merytoryczną otrzymują dofinansowanie zgodnie z określonymi w Regulaminie zasadami.
8. Wnioskodawca, który otrzyma w ramach konkursu dofinansowanie, jest zobowiązany do wykonania zadania zgodnie z zawartą umową. Wzór umowy znajduje się w Załączniku 2 do niniejszego regulaminu.
9. Wnioskodawca zobowiązuje się do umieszczenia na okładce publikacji logotypu ZROT oraz informacji: Publikacja jest współfinansowana przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną.
10. Wnioskodawca w ramach wykonania zadania przekaże do ZROT 10 % nakładu wydawnictwa, jednak nie mniej niż 100 egzemplarzy.
11. Wnioskodawca przekaże wydawnictwo także w formie plików elektronicznych w celu ewentualnego wykorzystywania treści i ilustracji na potrzeby realizacji działań promocyjnych przez ZROT. O każdorazowym wykorzystaniu przekazanych treści ZROT poinformuje Wnioskodawcę.
12. Podmioty, które nie wykonają zadania zgodnie z zawartą umową, nie mają prawa wnioskować do ZROT o dofinansowanie wydawnictw w ramach konkursu w następnym roku kalendarzowym.

II. UCZESTNICY KONKURSU

W konkursie uczestniczyć mogą podmioty, które:
a) posiadają status członka zwyczajnego Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
b) na dzień złożenia wniosku nie zalegają z opłacaniem składek członkowskich,
c) na dzień złożenia wniosku nie zalegają z innymi zobowiązaniami wobec Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

III. TRYB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Formularz wniosku o udzielenia dofinansowania w ramach konkursu stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
2. Podmiot uprawniony do wnioskowania zobowiązany jest do złożenia w Biurze ZROT wypełnionego wniosku w terminie do 30 czerwca 2017. Decyduje data wpływu do Biura ZROT.
3. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia/wpływu wniosku do ZROT).
4. Do wniosku należy dołączyć parafowany wzór umowy
5. Wnioski należy składać w kopercie opatrzonej dopiskiem „Konkurs wydawniczy ZROT”
6. Wnioski można składać osobiście w Biurze ZROT lub drogą pocztową. Biuro ZROT mieści się pod adresem:

Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna
ul. Partyzantów 1 (I piętro)
70-222 Szczecin

IV. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

1. Na dofinansowanie wydawnictw w ramach konkursu w roku 2017 Zarząd ZROT przeznacza 20000,00 zł, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania brutto dla jednego wydawnictwa zgłoszonego do konkursu może wynieść 4000,00 zł (słownie brutto: cztery tysiące złotych 00/100)
2. O wyłonieniu wydawnictw, które otrzymają dofinansowanie oraz o podziale środków finansowych, o których mowa w rozdziale IV ust.1 Regulaminu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa ZROT.
3. Werdykt Komisji jest ostateczny.


V. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY WNIOSKÓW

1. Przyjmuje się następujące rodzaje oceny wniosków:
    a. ocena formalna – dokonuje biuro ZROT
    b. ocena merytoryczna – dokonuje Komisja Konkursowa.
2. Ocena merytoryczna dokonywana jest na posiedzeniu Komisji Konkursowej.
3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia przez wnioskodawcę wszystkich pól wniosku. Jedno niewypełnione lub źle wypełnione pole powoduje odrzucenie wniosku.
4. Wniosek musi zawierać prawidłową i czytelną kalkulację kosztów oraz wskazanie przewidywanych źródeł finansowania innych niż przychody z reklam (np. inne dotacje lub przychody ze sprzedaży wydawnictwa).
5. W ramach wydawnictwa zgłoszonych do konkursu nie dopuszcza się udostępniania powierzchni reklamowej podmiotom komercyjnym.
6. W ocenie merytorycznej brane pod uwagę są m.in.
    a. obszar objęty zawartością merytoryczną:
        • obszar lokalny: jedna gmina (1 punkt)
        • ponadlokalny z obszaru 1 powiatu:
           - 2 gminy (2 punkty)
           - 3 gminy (3 punkty)
           - 4 gminy i więcej (5 punktów)
        • obszar ponadpowiatowy:     
           - 2 powiaty (5 punktów)
           - 3 powiaty (6 punktów)
           - 4 powiaty i więcej (7 punktów)
        • regionalny - całe województwo (10 punktów)
    b. produktowy charakter wydawnictwa (5 punktów)
    c. liczba wersji językowych, w tym język polski:
        • 1 wersja językowa (1 punkt)
        • 2 wersje językowe (2 punkty)
        • 3 wersje językowe (3 punkty)
        • więcej wersji językowych (5 punkty)
    d. nakład wydawnictwa (punkty 1-5)
    e. ocena własna członka Komisji Konkursowej (1-5 punktów)
7. W wyniku oceny merytorycznej wniosek może otrzymać maksymalnie 30 punktów.
8. Wnioski umieszczane są na liście rankingowej zgodnie z uzyskaną podczas oceny merytorycznej punktacją.
9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o kolejności wniosków decyduje Komisja Konkursowa.
10. Dofinansowanie otrzymują wnioski, które uzyskały największą liczbę punktów.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej ZROT


VI. ZASADY DOFINANSOWANIA


1. Po rozstrzygnięciu konkursu z podmiotami, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania, zawierana jest umowa określająca tryb i zasady udzielenia dofinansowania oraz obowiązki z niego wynikające. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Zawarta umowa jest podstawą przekazania przez ZROT wsparcia finansowego dla wnioskodawcy.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

VII. TERMIN REALIZACJI ZADANIA


Ostateczny termin realizacji umowy ustala się na dzień 15 listopada 2017 r.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest wzór umowy oraz wniosek.
2. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


Załączniki:

1) Wzór wniosku
- MS Word
- OpenDocument

2) Wzór umowy - PDF

3) Regulamin - PDF

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

  Akceptuję pliki cookie z tej strony.