Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, NIP:  851 27 45 138, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000010273 (dalej: „ZROT” lub „administrator”).
 2. Administrator w celach realizacji zadań statutowych przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer fax, numery: NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje o płatnościach i zadłużeniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • Realizacji zadań statutowych oraz zawartych z administratorem umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.
 3. Posiadają Państwo prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Są Państwo zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.
 3. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 5. Źródłem pochodzenia Państwa danych osobowych są:
 • udzielone przez Państwa informacje;
 • partnerzy handlowi administratora,
 • Internet (w szczególności: baza Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, baza wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego, strony internetowe, na których zostały umieszczone Państwa dane osobowe).

W każdym momencie możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych pod adresem e-mail: rodo@zrot.pl.