Walne Zebranie Członków ZROT

Walne Zebranie Członków ZROT

ZAWIADOMIENIE o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków ZROT

W imieniu Zarządu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zawiadamiam,
iż w dniu 15 czerwca 2023 r. w Domu Kultury Dziwnów przy ulicy Marynarki Wojennej 4D (72-420 Dziwnów) odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zebranie rozpocznie się o godzinie 11:00. W przypadku braku kworum drugi termin wyznaczono na godzinę 11.15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Stwierdzenie quorum Zebrania – lista obecności.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022;
 8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022;
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022;
 10. Przedstawienie planu pracy na rok 2023;
 11. Przedstawienie planu budżetu na rok 2023;
 12. Dyskusja;
 13. Głosowanie w przedmiocie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022;
 14. Głosowanie w przedmiocie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2022;
 15. Głosowanie w przedmiocie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022;
 16. Głosowanie w przedmiocie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2022;
 17. Głosowanie w przedmiocie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022;
 18. Głosowanie w przedmiocie uchwały w sprawie planu pracy na rok 2023;
 19. Głosowanie w przedmiocie uchwały w sprawie przyjęcia planu budżetu na rok 2023;
 20. Przyjęcie wyników prac Komisji Uchwał i Wniosków;
 21. Zamknięcie posiedzenia.

Ze sprawozdaniami za rok 2022 mogą się Państwo zapoznać pod następującym adresem: https://zrot.pl/sprawozdanie-za-rok-2022/

Przypominamy, iż warunkiem uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków ZROT jest przedłożenie przez delegata (przedstawiciela) pisemnego pełnomocnictwa (wzór w załączeniu) podczas podpisywania listy obecności.

Zgodnie z § 25 ust 2 i 3 Statutu ZROT

„2. Członkowie zwyczajni Organizacji są reprezentowani na Walnym Zebraniu Członków poprzez swoich przedstawicieli:

 1. Województwo Zachodniopomorskie – 4 przedstawicieli,
 2. Lokalne Organizacje Turystyczne – po 3 przedstawicieli,
 3. organizacje branżowe – po 2 przedstawicieli,
 4. pozostali członkowie – po 1 przedstawicielu,

którzy w ich imieniu realizują wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do ZROT

3. Każdego członka wspierającego reprezentuje jeden przedstawiciel.”